Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. Chrobrego 1 informuje, że od 22 lipca 2019r. w godz. od 8.00 do 10.00 pok. 11 będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1 056 zł na osobę w rodzinie, do 1 402 zł na osobę samotnie gospodarującą.

16 lipca 2019
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Komunikat

Informuję, że w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 sierpnia 2019r. zmieniony został czas pracy MOPS.

Ośrodek czynny jest w dniach:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 6.30 – 14.30
- wtorek w godzinach 7.00 – 15.00

W sierpniu 2019r. petenci Sekcji Świadczeń Rodzinnych przyjmowani będą w dniach :
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 7:30 – 13:00
- wtorek w godzinach  8:00 – 16:00
- ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Pawlus

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat

„BYĆ JAK BRUCE LEE”

Przejdź do - „BYĆ JAK BRUCE LEE”

KOMUNIKAT

      Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku  przyjmowane będą:

- od 1 sierpnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21)  w dni robocze tj.

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;

- ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo,

- od dnia 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku złoży wniosek   wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  świadczeń  przysługujących za październik 2019 roku nastąpi do 31 października 2019 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego  roku nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 29 lutego 2020 roku.

 Druki  wniosków o ustalenie  prawa do świadczeń   z  funduszu alimentacyjnego  wraz   z   załącznikami   można  pobrać w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi  ul. B. Chrobrego  1,  pokój  21. 

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Szczegółowe   informacje   udzielane są również telefonicznie  pod  numerem : 76 87 83 429  wewnętrzny 5.

 

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus

24 czerwca 2019
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

       Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) na nowy okres tj. od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 roku  przyjmowane będą:

-  od 1 sierpnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21)  w dni robocze tj.

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;

- ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo,

- od dnia 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) na okres świadczeniowy od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 roku złoży wniosek   wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata świadczenia przysługującego  za październik 2019 roku nastąpi do 31 października 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata przysługującego świadczenia  wychowawczego nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)  oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)  oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 29 lutego 2020 roku.

Druki   wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) wraz  z załącznikami  można  pobrać w  Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi  ul. B. Chrobrego  1,  pokój  21

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Szczegółowe   informacje   można  uzyskać   telefonicznie  pod  numerem  telefonu: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus

24 czerwca 2019
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

      Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku  przyjmowane będą:

- od 1 sierpnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21)  w dni robocze tj.:

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;

- ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

- od dnia 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata  przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 29 lutego 2020 roku.

Druki  wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  wraz z załącznikami   można  pobrać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi 
ul. B. Chrobrego 1,  pokój  21, 

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Szczegółowe   informacje   udzielane są również  telefonicznie  pod  numerem: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.

 Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus

24 czerwca 2019
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 1 lipca 2019 r. Program rządowy „Rodzina 500+”- bez kryterium dochodowego.

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  1. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 + na nowych zasadach tj. od 1 lipca br., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca br. Jeśli wniosek wpłynie po 30 września 2019 r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  1. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019r. na drugie i kolejne dziecko - składają teraz od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca br. prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (czyli na to dziecko, na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (czyli te, na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

WAŻNE: od 1 lipca 2019 r. można składać wnioski o świadczenie 500+ tylko w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia br. w formie elektronicznej i papierowej.

RODZICU PAMIĘTAJ!!!- musisz złożyć wniosek do 30 września 2019 r., jeśli chcesz otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

  1. Zniesiono kryterium dochodowe. Oznacza to, że rodzice nie będą już musieli udokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku został więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej będzie można składać wnioski.

Jak co roku zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną- dzięki temu unikną Państwo kolejek, oszczędzą swój czas, który dotychczas w przypadku osobistej wizyty w urzędzie tracili Państwo na oczekiwanie w kolejkach.

  1. Kolejnym uproszczeniem procedury jest brak weryfikacji wymogu ustalenia alimentów na dziecko. Oznacza to, że od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia 500+ nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
  2. Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

Od 1 lipca br. rodzice będą mieli aż trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka na złożenie wniosku, a świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

  1. W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Nowa regulacja w tym zakresie obowiązuje również od 1 lipca 2019 r.

  1. Zlikwidowano również obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydana zostanie jedynie INFORMACJA (jak w przypadku świadczenia „Dobry start”) o przyznaniu prawa do świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie prawa do świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba zainteresowana będzie mogła odebrać informację o przyznaniu prawa do świadczenia w siedzibie organu w postaci papierowej.

Jeśli posiadacie Państwo adres mailowy proszę go wpisać we wniosku, ograniczymy tym samym korespondencję tradycyjną drogą papierową i wszyscy przyczynimy się do ochrony środowiska naturalnego!

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o dokładne analizowanie wniosku przed wypełnieniem, wpisanie wszystkich wymaganych danych, co znacznie ułatwi  i usprawni nam pracę.

 

WAŻNE:

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 500+ NA NOWYCH ZASADACH  BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE OD 1 LIPCA 2019 r. POPRZEZ:

-KANAŁ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

-PORTAL PUE ZUS

-PORTAL EMP@TIA

NATOMIAST OD 1 SIERPNIA 2019 r. WNIOSKI MOŻNA  BĘDZIE SKŁADAĆ TAKŻE TRADYCYJNIE (W FORMIE PAPIEROWEJ), CZYLI OSOBIŚCIE W URZĘDZIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY.

 

Więcej informacji na stronie:

gov.pl/rodzina

 

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Barbara Kuczyńska

 

 

24 czerwca 2019
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

AKTYWNY MAJ I CZERWIEC W ŚDS ZŁOTORYJA

Przejdź do - AKTYWNY MAJ I CZERWIEC W ŚDS ZŁOTORYJA

TWÓRCZE CHWILE Z „ANANDĄ”

Przejdź do - TWÓRCZE CHWILE Z „ANANDĄ”