Deklaracja Dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają koordynatorzy ds. dostępności:
  Barbara Dubowska - koordynator do spraw dostępności architektonicznej

  E-mail: dubowska_barbara@zlotoryja.pl
  Marcin Marzec - koordynator do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej
  E-mail: informatyk.mops@gmail.com
 • Telefon: 76 878 34 29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
 • Adres: ul. Bolesława Chrobrego 1
  59-500 Złotoryja
 • E-mail: mops@zlotoryja.pl
 • Telefon: 76 878 34 29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek 3-kondygnacyjny, wysoki parter. Obiekt znajduje się przy ulicy Bolesława Chrobrego. W budynku znajdują się: Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Sekcja Finansowo-Księgowa, Dział Organizacyjno-Administracyjny, Stanowisko ds. Kadr i Płac, Dział Usług Opiekuńczych, Dział Pomocy Środowiskowej. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
 • Platforma dla osób niepełnosprawnych dostępna jest po lewej stronie wejścia głównego. Pracownik pomaga osobie niepełnosprawnej przy uruchomieniu windy i przemieszczeniu się osoby na parter budynku, następnie powiadamia wyznaczonego pracownika MOPS. Pracownik MOPS przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia rodzaju sprawy i powiadamia pracownika właściwego do jej załatwienia. Sprawa jest załatwiana w wyznaczonym miejscu na parterze budynku.
 • W budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów znajduje się na piętrze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku znajduje się parkingi, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu,
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Inne informacje i oświadczenia

 • serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem, całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.
 • serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5329

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-18 08:34:45aktualizacjaDeklaracja Dostępności