Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca powinien do każdego składanego wniosku dołączyć kopie dokumentów potwierdzających utratę bądź uzyskanie dochodów ( tj. PIT-y, umowy o pracę, świadectwa pracy)  DOKUMENTY NIE BĘDĄ KSEROWANE.

21 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko:  opiekun ( świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Umowa na czas określony na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Wymogi formalne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Wykształcenie :
Specjalistyczne  usługi  są  świadczone  przez  osoby  posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
Staż pracy:  Osoby  świadczące  specjalistyczne  usługi  dla  osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce   terapii   lub  placówce   oświatowej,   do  której  uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno -  edukacyjno - wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej  jednostce  niż  wymienione  w  pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika  -  opiekuna należy w szczególności:
I. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
1. Kształcenie   umiejętności   zaspakajania  podstawowych  potrzeb  życiowych  i   umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak:
     - samoobsługa,  zwłaszcza  wykonywanie  czynności gospodarczych  i porządkowych,  w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
     - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami,   w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
     - dbałość o higienę i wygląd,
     - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
     - korzystanie z usług różnych instytucji.
  2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
      - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
      - w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
  3. Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
       - nauka planowania budżetu , asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
       - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
       - zwiększenie   umiejętności   gospodarowania  własnym   budżetem  oraz  usamodzielnienie finansowe.

II. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia.
1. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.
2. Uzgodnienie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych.
3. Pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece.
4. Pilnowanie  przyjmowania  leków  oraz  obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania.
5. W szczególnie  uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w używaniu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
6. Pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
7. Pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

III. Pomoc mieszkaniowa.
1. W uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
2. W organizacji drobnych remontów, adaptacji napraw, likwidacji barier  architektonicznych,
3. Kształcenie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc  z sąsiadami i gospodarzem domu.

 

W sprawie powyższej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do tut. Ośrodka.

25 lutego 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika  na stanowisko: Pracownik socjalny. Umowa na czas określony na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika .

Wymogi formalne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Wykształcenie i staż pracy:
a) wyższe –   zgodne z  art.116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz. U. z 2017 r. poz.1769 )  lub  zgodne  z  art.5 ustawy  o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U.  Nr 48, poz.320)
lub
b) spełniają  warunki art.156 ust.1,1a,3,4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz. U. z 2017 r. poz.1769 )

Staż pracy: nie wymagany

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności:

1. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3. Praca w zakresie pomocy społecznej w systemie informatycznym wprowadzonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
4. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
5. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań,
6. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
9. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, 10.Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.
11.Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.

Oferowane wynagrodzenie około 2400 zł brutto miesięcznie.

W sprawie powyższej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do tut. Ośrodka.

19 marca 2018

Spotkanie informacyjne na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – dostęp do wysokiej jakości usług asystenckich i opiekuńczych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami poprzez działania aktywizujące, asystenckie i opiekuńcze. Dodatkowo w ramach spotkania przedstawione zostaną działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału zapraszamy:

 • osoby bierne zawodowo, jako potencjalnych kandydatów na opiekunów/asystentów osób z niepełnosprawnościami;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • opiekunów  faktycznych (tj. członków  rodzin) osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Plac Ratuszowy 32/32a).

Program spotkania:

 • założenia i warunki przystąpienia do projektu realizowanego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach Działania 9.2 Usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w społeczności lokalnej RPO WD 2014-2020, którego celem jest m.in. przeszkolenie osób chcących pełnić rolę asystenta lub opiekuna osoby niesamodzielnej,
 • działania społeczne, prawne i aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami;

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 13 marca 2018 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Pl. Ratuszowy 32/32a, 58 –500 Jelenia Góra
tel. 75/75 24 944, 75/76 49 466

6 marca 2018

AMBITNA MŁODZIEŻ

6 marca 2018

Wykaz placówek pomocy na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o mrozach. Jednocześnie apeluje do mieszkańców Dolnego Śląska o zachowanie ostrożności oraz reagowanie i pomoc osobom potrzebującym.

Niska temperatura stanowi zagrożenie dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Zdarza się jednak, że ofiarami są także osoby starsze, mieszkające samotnie, czy chore, ale również osoby, które zasnęły na dworze będąc pod wpływem alkoholu. Często ich życie zależy od naszej reakcji. Od tego, czy wybierzemy numer alarmowy i powiadomimy odpowiednie służby o osobach potrzebujących pomocy. Nie bądźmy obojętni! Nie bójmy się dzwonić!

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA O PLACÓWKACH POMOCY 800 166 079

W załączniku informator o jadłodajniach, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim.

 


Załączniki:

- Informator ZIMA 2017/2018

26 lutego 2018

Prace remontowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi

W związku z trwającymi pracami remontowymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi informujemy, iż kontakt telefoniczny jak i za pośrednictwem faksu może być utrudniony. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 500 348 688. Za utrudnienia przepraszamy.

26 października 2017

POMÓŻMY MIŁOSZOWI ŻYĆ!

Przejdź do - POMÓŻMY MIŁOSZOWI ŻYĆ!
13 października 2017

"Mamo pracuj!"

Dzień dobry,

W imieniu realizatorów projektu "Mamo pracuj!", zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o projekcie, razem z załączoną grafiką, na stronie internetowej, profilu na Facebooku, bądź innych kanałach komunikacji, jakimi Państwo dysponujecie. Projekt realizujemy na terenie Państwa gminy/powiatu.

Poniżej przesyłam krótki opis projektu, który również mogą Państwo udostępnić.

[Opis projektu]

Projekt "Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani.
Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.

Jakie warunki musisz spełniać?

 • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka
 • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
 • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Jak zgłosić się do projektu?

 • odwiedź stronę www.mamopracuj.info, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij do nas pod wskazany adres

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 11 października!

 

Więcej informacji:

www.mamopracuj.info

516 047 940

5 października 2017

Klub Seniora oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Złotoryi zapraszają na Narodowe Czytanie 2017r.

4 września 2017

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12680