Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Działalność Klubu Senior+ w lutym

Przejdź do - Działalność Klubu Senior+ w lutym

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi  w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uruchomił w lutym 2020r. poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W Ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna, działa też Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są dyżury działania interwencyjno - wspierające. Poradnictwo skierowane jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie u pracowników MOPS-u: Zofii Słomianej (pokój nr 12) lub Marty Piędel (pokój nr 12) w godz. 8-15 lub telefonicznie pod nr telefonu  76 878 34 29, wew.8

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko:  opiekun ( świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Umowa na czas określony na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Wymogi formalne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Wykształcenie :
Specjalistyczne  usługi  są  świadczone  przez  osoby  posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
Staż pracy:  Osoby  świadczące  specjalistyczne  usługi  dla  osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce   terapii   lub  placówce   oświatowej,   do  której  uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno -  edukacyjno - wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej  jednostce  niż  wymienione  w  pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika  -  opiekuna należy w szczególności:
I. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
1. Kształcenie   umiejętności   zaspakajania  podstawowych  potrzeb  życiowych  i   umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak:
     - samoobsługa,  zwłaszcza  wykonywanie  czynności gospodarczych  i porządkowych,  w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
     - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami,   w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
     - dbałość o higienę i wygląd,
     - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
     - korzystanie z usług różnych instytucji.
  2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
      - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
      - w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
  3. Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
       - nauka planowania budżetu , asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
       - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
       - zwiększenie   umiejętności   gospodarowania  własnym   budżetem  oraz  usamodzielnienie finansowe.

II. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia.
1. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.
2. Uzgodnienie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych.
3. Pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece.
4. Pilnowanie  przyjmowania  leków  oraz  obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania.
5. W szczególnie  uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w używaniu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
6. Pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
7. Pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

III. Pomoc mieszkaniowa.
1. W uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
2. W organizacji drobnych remontów, adaptacji napraw, likwidacji barier  architektonicznych,
3. Kształcenie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc  z sąsiadami i gospodarzem domu.

 

W sprawie powyższej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do tut. Ośrodka.

25 lutego 2020
Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
24 lutego 2020
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Poszukujemy osób na stanowisko: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z uzyskaniem przez Gminę Miejską Złotoryja dofinansowania na realizację programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2020 roku zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenckich osobom niepełnosprawnym.

24 lutego 2020
Czytaj więcej o: Poszukujemy osób na stanowisko: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Recytowali wiersze o miłości

Przejdź do - Recytowali wiersze o miłości

Walentynki 2020 w Klubie Senior+ w Złotoryi

Przejdź do - Walentynki 2020 w Klubie Senior+ w Złotoryi

Program Pomocy Dzieciom

FUNDACJA ŚWIETLIK