Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 marca 2020

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Ustawa przewiduje jednorazowe wsparcie w wysokości 4 tysięcy złotych z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek matki, ojca bądź opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio. Przepisu dotyczącego pozostawania kobiety pod opieką medyczną nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko. Świadczenie przysługuje na dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neuroligii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Osoby ubiegające się o świadczenie składają następujące dokumenty:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  2. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neuroligii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
  3. Zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. nr 183, poz 1234). Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

    Miejsce składania wniosków

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia można składać

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, pokój 22, w poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 730 do 1300 wtorek w godzinach od 8 00 do 1600 środa nieczynne dzień pracy wewnętrznej;
  • drogą elektroniczną: przy pomocy Platformy Informacyjno-Gospodarczej CZIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl (tzw. emp@atia).

Terminy wypłat  przyznanych świadczeń

Terminy wypłat przyznanego świadczenia określone będą indywidualnie w każdej przyznającej decyzji administracyjnej.

Druki wniosków

Druki wniosków można pobierać od 1 stycznia 2017 roku w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, pokój Nr 22, poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 730 do 1300 , we wtorek w godzinach od 800 do 1600 środa nieczynne dzień pracy wewnętrznej.


PLIKI DO POBRANIA:

- Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powrastały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu

- Zaświadczenie lekarskie/ wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-24
Data publikacji:2020-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2221