Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 lutego 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2022

DOFINANSOWANIE
97 920,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
97 920,00 zł


Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Zgłoszenie do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej muszą złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami.

- karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

- klauzula informacyjna

- orzeczenie o niepełnosprawności

- karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Dokumenty należy dostarczyć:

 1. pocztą tradycyjną,
 2. drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, portalu Emp@tia
 3. osobiście w siedzibie MOPS ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc/godzin 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji o Programie udziela Pani Agata Kozajda – kierownik Działu Usług Opiekuńczych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12 tel. 76 8783 429 wew. 3.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
   – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania, wynosi nie więcej niż 240 godzin opieki w skali roku.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Adresaci Programu:

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat - dofinansowanie

  Plakat - dofinansowanie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2022-02-24
Data publikacji:2022-02-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Marzec
Liczba odwiedzin:479