Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 kwietnia 2021

Logo MinisterstwaFlaga i Goło Polski

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Program współfinansowany ze środków pochadzących z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miejska Złotoryja - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych jest ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się  ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Złotoryja – członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i 62 w/w ustawy).

Co oferujemy?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi lub przez osoby wskazane przez uczestnika Programu w ramach pobytu dziennego tj. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w okresie od kwietnia do grudnia 2021r.

Ważne:

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Ponadto przy kwalifikacją do Programu będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu, które będą miały również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługi realizowane w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM oraz klauzulą informacyjną RODO:

 1. pocztą tradycyjną,
 2. drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, portalu Emp@tia
 3. osobiście w siedzibie MOPS ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc/godzin.

Szczegółowych informacji o Programie udziela Pani Agata Kozajda – kierownik Działu Usług Opiekuńczych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12 tel. 76 8783 429 wew. 3.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat

  Plakat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-05
Data publikacji:2021-04-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Marzec
Liczba odwiedzin:773