Świadczenia z pomocy społecznej

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 czerwca 2023

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

PODSTAWA PRAWNA:

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania w zakresie pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 901 ze zm.)

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ?

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,  
  b) związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany –w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  c) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 oraz z 2023 r. poz. 547), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej kare pozbawienia wolności. Przepisu nie stosuje się do osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej i za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Świadczenie pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy domowej;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 • przy jednoczesnym dochodzie na osobę w rodzinie nieprzekraczającym kwoty 600 zł i dochodzie osoby samotnie gospodarującej nieprzekraczającym kwoty 776 zł, za wyjątkiem zasiłku celowego, który może być przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, specjalnego zasiłku celowego i zasiłku okresowego lub zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu części lub całości.

Kryterium dochodowe rodziny – obliczane jest jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli kwoty 600 zł i liczby osób w rodzinie.
Kryterium dochodowe dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe wynosi 776 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Kwota dochodu z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 345 zł m-nie.

Szczegółowy sposób ustalania dochodu osoby/rodziny określony jest w ustawie o pomocy społecznej (art. 8 ustawy).

 1. Świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie –w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Schronienie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Niezbędne ubranie

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. MOPS pozyskuje używaną odzież i obuwie od mieszkańców i przekazuje potrzebującym.

Ośrodek pośredniczy w przyjmowaniu odzieży przekazywanej od społeczności lokalnej i rozdawaniu jej osobom tego potrzebującym.

Posiłek

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS zapewnia gorący posiłek osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Od kilku lat Ośrodek realizuje program dożywiania dzieci w żłobku, przedszkolach i szkołach oraz przyznaje jednodaniowe posiłki osobom tego potrzebującym.

Miejsce wydawania posiłków jednodaniowych:

 • Klub Parafialny EMAUS – Złotoryja ul. Chopina
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Złotoryja ul. B. Chrobrego 1.

Ponadto dla osób starszych, niepełnosprawnych dowożony jest posiłek do miejsca zamieszkania.

Poradnictwo specjalistyczne

W Ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna, działa też Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są dyżury działania interwencyjno - wspierające. Poradnictwo skierowane jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie u pracowników MOPS-u: Zofii Słomianej (pokój nr 12) lub Marty Piędel (pokój nr 12) w godz. 8-15 lub telefonicznie pod nr telefonu 76 878 34 29, wew.8 lub 571 396 521.

 1. Pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin ( w tym dzieci) z problemem uzależnień oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie – usługi świadczy pedagog-terapeuta.

  Formy udzielanej pomocy terapeutycznej to m.in. rozmowy konsultacyjno-wspierające, rozmowy terapeutyczne, terapia rodzinna.
  Pomoc terapeutyczna świadczona jest:

  • marzec - lipiec 2023 roku i wrzesień- grudzień 2023 roku - pierwsza i druga środa miesiąca w godz. 12.00-17.00

 2. Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin (w tym dzieci) z problemem uzależnień ofiar i sprawców przemocy w rodzinie – usługi świadczy psycholog.

  Pomoc psychologiczna udzielana jest według zdiagnozowanych potrzeb.
  Formy udzielanej pomocy psychologicznej to m.in.:
  • porady i rozmowy psychologiczne, diagnostyczne, doradcze, wspierające,
  • psychoedukacja w zakresie uzależnień, współuzależnień, przemocy domowej, kwestii wychowawczych wobec dzieci.

  Dyżur psychologa prowadzony jest:

  • marzec - grudzień 2023 r. - pierwsza i druga środa miesiąca w godzinach 15.30-18.30.

 3. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie – usługi świadczy terapeuta uzależnień.

  Formy pomocy udzielane są według zdiagnozowanych potrzeb m.in. poprzez konsultacje indywidualne, pracę grupową, tworzenie sieci wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, rozpoznawanie problemu i kierowanie do specjalistycznych placówek.

  Punkt Konsultacyjny czynny jest:

  • marzec - grudzień 2023 roku – pierwsza, druga i trzecia środa miesiąca w godz. 15.00-18.00

 4. Dyżury i działania interwencyjno - wspierające dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie – dyżury prowadzone są przez pracownika socjalnego MOPS

  • 
  marzec - grudzień 2023 roku – pierwsza, druga i trzecia środa miesiąca w godz. 15.30 – 18.30.

TRYB UDZIELEANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej;
 • jej przedstawiciela ustawowego;
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Wydanie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Pracownicy socjalni przyjmują świadczeniobiorców w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 10.00

W pozostałych godzinach przeprowadzają wywiady środowiskowe i świadczą pracę socjalną.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.

Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

JAKICH DOKUMENTÓW MOŻE WYMAGAĆ PRACOWNIK SOCJALNY?

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia wstanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia wstanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 11. decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 13. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 14. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 15. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 16. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 17. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 18. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 19. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 20. zaświadczenia, o których mowa wart.8 ust.7 i8;
 21. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowawart.8 ust.11 i12;
 22. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 23. oświadczenia o stanie majątkowym;
 24. prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione zużyciem przemocy.

OBOWIĄZKI OSÓB I RODZIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny jest pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

MIEJSCE SKAŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka – Złotoryja ul. B. Chrobrego 1

W sprawach nagłych przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu 76 8783 429 lub 571 396 521, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30
- wtorek w godz. 8.00 – 16.00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-06-22
Data publikacji:2023-06-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4775

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-04-04 00:00:00aktualizacjaŚwiadczenia z pomocy społecznej
2020-09-29 12:16:11aktualizacjaŚwiadczenia z pomocy społecznej