Karta Dużej Rodziny

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
9 czerwca 2021

Przyznawanie i wydawanie Karty

W  Złotoryi   sprawy   związane   z   wydawaniem  Karty   są   prowadzone z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, Tel. 76 8783 429, wew. 4, pok. nr 24. Obsługa (w tym wydawanie wniosków) prowadzona jest w środy i w czwartki w godzinach urzędowania Ośrodka.

 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod poz. 1863  opublikowana  została  ustawa z   dnia  5   grudnia 2014  roku o  Karcie Dużej Rodziny.

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Posiadacze Karty Dużej Rodziny  będą  mieli  możliwość  korzystania  z  systemu  zniżek  zarówno w instytucjach publicznych jak i na usługi oferowane przez podmioty prawne.

Od 9 czerwca 2021 r. zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już  wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny. Każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny (elektronicznej, tradycyjnej lub obu tych form) będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Aplikacja mObywatel umożliwia pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie mającej PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci – mLegitymację.

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych (plastikowych).

 

Przysługujące zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.

Wykaz uprawnień przysługujących przy Karcie Dużej Rodziny oraz instytucji
i podmiotów , które uprawnienia te przyznały znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl,  stronie internetowej www.rodzina.gov.pl i Partnerzy Karty Dużej Rodziny. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny-  miasto Złotoryja (program ogólnopolski)

 1. Santander  Consumer Bank 1 Oddział w Złotoryi
  Rynek 16,
 2. Hala Sportowa ”Tęcza”(osoby uprawnione otrzymują 20% zniżki na zajęcia fitness i siłownię)
  Wilcza 43
 3. Kino AURUM (bilety- 25% ulgi).
  Plac Reymonta 5
 4. Kopalnia Złota Aurelia (bilet ulgowy- 25%)
  Stroma (za fabryką obuwia)
 5. Muzeum Złota (bilet ulgowy-25%)
  Zaułek 2
 6. Nanaf Organic - Ekologiczne ubranka i akcesoria dla dzieci i niemowląt
  Legnicka 25
 7. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "ZACISZE" w Złotoryi  
  Kolejowa 2
 8. Salon Orange
  Basztowa 8
 9. Stacja Paliw ORLEN
  Legnicka 6
 10. Salon Play
  Rynek 39,
 11. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
  Plac Reymonta 5
 12. Odział CREDIT AGRICOLE w Złotoryi
  Rynek 48
 13. Odział PZU w Złotoryi
  Rynek 48
 14. TXM Textil Market Złotoryja
  Plac Niepodległości 2
 15. LIDL
  Krzywoustego 10
 16. Bank PKO 1 Oddział w Złotoryi
  Bohaterów Getta Warszawskiego 3

 

Prawo do posiadania Karty:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodziny spełnia n/w wymagania.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

 1. a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta jest przyznawana:

-rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

-dziecku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

-dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane  ukończenie nauki w  danej  placówce,  lub  do końca   roku  akademickiego, w  którym  jest  planowane ukończenie  nauki  w   danej  placówce,  zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,  nie dłużej jednak niż do kończenia 25 roku życia;

-dziecku legitymującemu się orzeczeniem  o umiarkowanym lub znacznym stopniu  niepełnosprawności, w wieku  powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

-dziecku umieszczonemu w rodzinnej  pieczy zastępczej   - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

-osobie    przebywającej    w    dotychczasowej    rodzinie    zastępczej   albo  w rodzinnym domu  dziecka, o   której mowa w art. 37 ust. 2  ustawy  z  dnia 9 czerwca 2011  roku  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku  szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu  oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

W przypadku osób posiadających PESEL należy przedłożyć:

-  w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

-  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

-  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

-  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej , przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

-  w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

-  w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

-  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

-  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

-  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

-   W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4 i 4a, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek można złożyć przez portal Emp@tia lub drogą tradycyjną.

Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię:

 • Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii —  portalu Ministertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego — załóż go online
 • Wypełnij wniosek — przejrzysty kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione
 • Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach — dostaniesz je w wiadomości sms 

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy  złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty (taki sam wniosek jak o wydanie Karty) dla osoby, której Karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu . Opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 13 zł, opłata za domówienie tradycyjnej formy karty wynosi 10 zł.

Płatność za dodatkową formę Karty(tradycyjną) lub duplikat karty:
-w kasie Ośrodka
lub
-przelewem na konto bankowe: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - 85 8658 0009 0000 3678 2000 0050, tytuł przelewu "KDR karta dodatkowa, imię i nazwisko".

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?

Szczegółowe informacje dla firm i instytucji, które chcą się włączyć do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny znajdują  się na stronach internetowych:

www.rodzina.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2021-06-09
Data publikacji:2021-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Marzec
Liczba odwiedzin:8101

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-06-09 10:23:07aktualizacjaKarta Dużej Rodziny
2021-06-09 10:18:13akualizacjaKarta Dużej Rodziny
2021-03-12 10:34:15aktualizacjaKarta Dużej Rodziny