Fundusz alimentacyjny

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 września 2020

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra  Rodziny,   Pracy  i   Polityki   Społecznej   z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania  dochodu  oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie    prawa   do   świadczeń    z  funduszu  alimentacyjnego  (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1467).

Komu przysługuje

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej:

 • do 18 roku życia albo,
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania  alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy  nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących  zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również  niemożliwość wszczęcia  lub  prowadzenia  egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu zagranicą.

Świadczenia   z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie  nie przekracza kwoty 900 zł.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco  ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500 zł miesięcznie.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o ustalenie  prawa do świadczeń z funduszu składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych (pokój Nr 21-22) w dni robocze tj.

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:00

- wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00

- środa nieczynne - dzień pracy wewnętrznej,

 

Telefon: 76 87 83 429 wew. 5 .

 

Co należy dołączyć do wniosku

 

 • zaświadczenie organu egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy lub oświadczenie,
 • informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z  wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną  miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej za 2016 rok,
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 2016,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczeniu sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie ze    szkoły    lub    szkoły    wyższej    lub      oświadczenie  o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2016 lub  po  tym  roku  utraciła  dochód  należy  dostarczyć  dokumenty  świadczące o  utracie dochodu np.

 

 1. Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za rok 2016,
 2. Utrata świadczeń  z  Powiatowego Urzędu Pracy i PIT 11 za 2016 rok z Powiatowego Urzędu Pracy,
 3. Utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i  PIT 11 za 2016 rok,
 4. Utrata zatrudnienia z umowy zlecenie, umowy o dzieło – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2016 rok,
 5. Utrata zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego  świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty,  renty rodzinnej lub renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno-rentowego i PIT 11 za 2016 rok wystawiony przez ten organ,
 6. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w  rozumieniu    14a   ust.  1d  ustawy z dnia   2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U.  z  2015  roku, poz. 584 z późn zm. – oświadczenie oraz -  - w przypadku rozliczenia jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2016 rok,
 7. Utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku  macierzyńskiego, przysługujących  po utracie zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej- świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie  pobierania świadczeń i PIT za 2016 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginał + kopie),
 8. Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu (oryginał + kopia),
 9. Utrata zasiłku    macierzyńskiego,    o    którym    mowa    w    przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – dokument potwierdzający  utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu.
 10. utrata świadczenia rodzicielskiego
 11. utrata stypoendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny uzyskała w roku 2016 lub po tym roku dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający kwotę uzyskanego dochodu.

Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

 1. Zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy ,
 2. Uzyskanie  świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
 3. Uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło,
 4. Uzyskanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty rodzinnej lub renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno-rentowego,
 5. Rozpoczęcie działalności gospodarczej – decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania ( zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych PIT 36 za rok 2016 z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 6. Wznowienie  działalności    gospodarczej    po        okresie     zawieszenia  w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku  o swobodzie działalności   gospodarczej,    Dz. U.   z   2015  roku,  poz. 584 z późn. zm. – -dokument potwierdzający okres od zawieszania do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokości dochodu uzyskanego w roku 2015 lub po tym roku.
 7. Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego , przysługujących   po utracie zatrudnienia – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie  o okresie pobierania  świadczeń i PIT za rok  2015   wystawiony  przez  właściwy  organ (oryginał + kopie).
 8. Uzyskanie zasiłku   macierzyńskiego,   o   którym   mowa   w   przepisach o ubezpieczeniu społecznym  rolników – dokument potwierdzający datę uzyskanie prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2015 lub świadczenia po tym roku.
 9. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
 10. uzyskaniem stypoendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na  prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Terminy składania wniosków

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustalane są na okres świadczeniowy od 1 października danego roku do 30 września roku następnego nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego   na   nowy   okres    świadczeniowy   złoży     wniosek    wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek  wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących  świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek  wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących  świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek  wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia roku następnego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek  wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Terminy wypłat

Terminy wypłat przyznanych świadczeń  z funduszu alimentacyjnego określone są indywidualnie w każdej decyzji administracyjnej.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja upoważnieni pracownicy Ośrodka zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

DRUKI DO POBRANIA:

 -Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
-Załączniki do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
-Oświadczenie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-02
Data publikacji:2020-09-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2844