"RODZINA 500 PLUS"

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 stycznia 2021

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia określone są w  ustawie z 11 lutego 2016 roku o pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 2407).

Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie  świadczenia wychowawczego określony jest w Rozporządzeniu Ministra  Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku opieki naprzemiennej, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

 

Oprócz zniesienia kryterium dochodowego, kolejnym uproszczeniem jest uchylenie przepisu, który zawierał negatywne przesłanki, których zaistnienie oznaczało brak prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku, gdy ubiegała się o nie osoba samotnie wychowująca dziecko (mowa o warunku ustalenia na dziecko od jego rodzica, świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd). Oznacza to, że świadczenie wychowawcze przyznane po 30 czerwca 2019r., nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów.

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2019r. stanem prawnym, przyznanie przez organ właściwy (lub wojewodę) świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji, a jedynie wysłania na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W przypadku braku takiego adresu we wniosku, powyższą informację strona będzie mogła odebrać w organie właściwym lub odpowiednio u wojewody.

 

Wymagane dokumenty (w zależności od sytuacji):

 • w przypadku cudzoziemców - określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Od 1 lutego 2021r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Mowa tu jedynie o wnioskach, które zostaną złożone tylko drogą elektroniczną za pomocą:

 • systemów bankowych
 • PUE ZUS
 • e-puap
 • portalu "emp@tia"

Natomiast wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać w siedzibie Ośrodka od 1 kwietnia  2021 r. 

Terminy wypłaty świadczenia:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

-do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
-od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.
-od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.
-od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r
., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021 r.
-od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021
r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

Należy zaznaczyć, że część niezbędnych dokumentów  szczegółowo określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ jest zobowiązany pozyskać samodzielnie.

Miejsce składania wniosków

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 kwietnia 2021 roku.

Z powodu zagrożenia koronawirusem (COVID-19) budynek Ośrodka nadal pozostaje zamknięty. Interesanci będą przyjmowani na parterze (przed wejściem do budynku) w okienku podawczym, codziennie z wyjątkiem środy(dzień pracy wewnętrznej) w godzinach 7³º-15³º, we wtorki od 8ºº-16ºº.

Nadal prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku i załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 76 87 83 429, 500 348 688 ( fax 76 87 83 265), dostarczanie wymaganych dokumentów i zaświadczeń za pomocą poczty elektronicznej: mops@zlotoryja.pl  lub przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

Druki wniosków

Druki wniosków o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, pokój 21, 22

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:00

- wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00

- środa nieczynne - dzień pracy wewnętrznej,

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Szczegółowe   informacje   można uzyskać   telefonicznie pod numerem telefonu: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.

Ze strony BIP MOPS w Złotoryi w zakładce Przedmiot działalności/Rodzina 500 Plus.

Dodatkowe informacje odnajdziecie Państwo również pod adresem:

http://500plus.zlotoryja.pl

Kod QR:

 

 

 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dot. programu „Rodzina 500 Plus” można uzyskać pod numerami telefonów:

Infolinia dla mieszkańców regionu

numery:    71 340 61 11

                  71 340 61 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

numer: 76 87 83 429, wew. 5

Program „Rodzina 500 plus” w pigułce

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-04
Data publikacji:2021-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4610

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-01-04 00:00:00aktualizacja"RODZINA 500 PLUS"