WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014–2020

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 maja 2016

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024 i z 2014 r.   poz. 671).

Odbiorcy Programu:

W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności: 

1)     dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)     uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3)    osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia   12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

 

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, tj. kwoty 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej   i kwoty 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Aby uzyskać w/w pomoc należy zwrócić się z wnioskiem do tut. Ośrodka – Złotoryja    ul. B. Chrobrego 1

 

ZAŁĄCZNIKI:

- Uchwała Nr 0007.XXXVI.212.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia  2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata       2014- 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-23
Data publikacji:2016-05-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1601