Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Rodzina 500+Dobry Start

Klub SENIOR+

plakat: złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu Rodzina 500+

Najnowsze aktualności

21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Przejdź do - 21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Otrzymaliśmy życzenia

28 listopada 2022
Czytaj więcej o: 21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej dla posiadaczy KDR

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.

W przedmiotowej regulacji uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023. Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 r.,  limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień. 

Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany według cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców alternatywnych) według ceny wolnorynkowej, obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii.

Ponadto wprowadzono mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% wolumenu z roku 2022.

Powyższy mechanizm dąży do upustu w rozliczeniach. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

17 listopada 2022
Czytaj więcej o: Limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej dla posiadaczy KDR

Program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany bezpośrednio do osób PO KRYZYSIE PSYCHICZNYM

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

Listopad miesiącem seniorów! Z tej okazji zapraszamy Państwa na spotkanie organizowane przez Klub Senior+ w Złotoryi, przy współudziale Złotoryjskiego Ośrodka Kultury. W programie występy artystyczne i prezentacje zaprzyjaźnionych klubów.
Serdecznie zapraszamy!!!

7 listopada 2022
Czytaj więcej o: PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym weszła w życie w czwartek, 3 listopada 2022 r.  która wprowadziła zmiany dotyczące weryfikacji wniosku i przyznania świadczenia tj. w myśl obowiązującej już ustawy gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. 

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa. 

Burmistrz będzie również dokonywał wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. 

Jeden dodatek węglowy w takim przypadku będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkujących w tym lokalu.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami burmistrz będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu. „W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku” – stanowi ustawa. 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową.

Wywiady środowiskowe będą przeprowadzać pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi we wtorki w godzinach 8:00-16:00 i czwartki w godzinach 7:30 do 13:00, w terminie do 30 listopada 2022.

Informacje w sprawie świadczenia można uzyskać pod nr. tel. 768783429 wew. 5 lub 500 348 688.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi 
Iwona Pawlus

 

7 listopada 2022
Czytaj więcej o: Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

V Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Zastępca Dyrektora

3 listopada 2022
Czytaj więcej o: V Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany bezpośrednio do osób którzy PRZESZLI WYLEW

Program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany bezpośrednio do osób którzy CHORUJĄ NA CUKRZYCĘ