Dodatek mieszkaniowy

Dodatki mieszkaniowe

I.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2019 poz.2133); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz.1817 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania  wywiadu  środowiskowego wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika  upoważnionego  do  przeprowadzenia wywiadu  (Dz . U.  z  dnia 22 maja 2013 r. poz. 589 r.)

 II. Kryteria ustawowe przyznawania dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które:

 1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,

W tym przypadku do dodatku mieszkaniowego uprawnione są niżej wymienione osoby i przysługuje on:

- najemcom oraz  podnajemcom lokali mieszkalnych;

- osobom mieszkającym w lokalach w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego ( własnościowe lub lokatorskie );

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem lokalu socjalnego;

2.Kolejne kryterium to- dochód.

O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza :

 • 175% kwoty najniższej emerytury – dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe ) -  obecnie jest to kwota 2100 zł
 • 125 % kwoty najniższej emerytury – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby ( gospodarstwo wieloosobowe) – obecnie jest to kwota 1500 zł

Wnioskodawca do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dołącza ”Deklarację o wysokości dochodów” za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Za dochód uważa się, (stosownie do art. 3. ust. 3. ustawy o dodatkach mieszkaniowych), wszelkie przychody po odliczeniu ich kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania, o zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.2)),
 • dopłąty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 poz. 1309),
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 z dnia 22 listopada 2018 o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia usupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielniej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Średni miesięczny dochód na osobę, oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w tym gospodarstwie, a następnie przez liczbę 3 miesięcy.

Dochód z prowadzenia  gospodarstwa rolnego ustala się  na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  Przeciętny dochód z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018r. wynosił 2715,00 zł. – obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r.

3.Ostatnim kryterium uprawniającym do dodatku mieszkaniowego jest zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej w stosunku do liczby osób w nim zamieszkujących.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może być większa
niż powierzchnia określona ustawowo.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 1. a) 30%,
 2. b) albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni
  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:
 

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna, do obliczeń dodatku mieszkaniowego

 

Powierzchnia normatywna

+ 30%

Powierzchnia          normatywna                 + 50%

1

osoba

35

m2

45,5

m2

52,5

m2

2

osoby

40

m2

52,0

m2

60,0

m2

3

osoby

45

m2

58,5

m2

67,5

m2

4

osoby

55

m2

71,5

m2

82,5

m2

5

osób

65

m2

84,5

m2

97,5

m2

6

osób

70

m2

91,0

m2

105,0

m2

7

osób

75

m2

97,5

m2

112,5

m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju- normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m². Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych orzekają o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

III. Jakie wydatki mieszkaniowe są przyjmowane  do wyliczenia dodatku mieszkaniowego?

Do wyliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego zgodnie z ustawą przyjmuje się następujące wydatki:

1.czynsz,

2.opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

3.zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

4.odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

5.inne niż wymienione w pkt.1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

6.opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

7.wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

IV. Kryteria ustawowe przyznawania dodatku mieszkaniowego?

 

 1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przy ul. Bolesława Chrobrego 1, w pokoju nr 10 lub ze strony internetowej Ośrodka: www.mops.zlotoryja.pl
 2. Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy udać się do zarządcy budynku, który potwierdza tytuł prawny wnioskodawcy do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody oraz gazu.
 3. Właściciele domów jednorodzinnych powinni do wniosku dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu (rachunek za zużyta wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości stałych).
 4. Wnioskodawca wypełnia deklarację dochodową za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku i załącza niezbędne dokumenty potwierdzające wykazane dochody. Do wniosku należy dołączyć także fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

5.Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 10 w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7 ³ᴼ- 15³ᴼ oraz we wtorki w godz. od 8 ᴼᴼ do 16 ᴼᴼ, tel. 76 87 83 429.

V. Informacje dodatkowe

- Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

- Dodatek jest wypłacany na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy. Wnioskodawca ma  możliwość złożenia wniosku o przekazywanie całej wysokości dodatku (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.

- Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk własnych.

- Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

- Jeżeli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za lokal / zaległości w opłatach przez okres ponad 2 miesięcy/, na pisemny wniosek zarządcy bądź administratora, wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji  wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego, decyzja ta wygasa.

- Dodatku nie przyznaje się, jeżeli kwota wyliczonego dodatku byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

- Dokumenty, na podstawie których wnioskodawca wypełnił  deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.

- Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

DRUKI DO POBRANIA:
- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- Załącznik 1 - Zaświadczenie

- Załącznik 2 - Oświadczenie