Stypendia i zasiłki szkolne

22 września 2020

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7.IX.1991 o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2230)
 2. Uchwała Nr XXXI/204/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005  z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Złotoryja.

II. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym / stypendia i zasiłki szkolne / przysługuje :

 1. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych artystycznych oraz słuchaczom pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

III. Kto może złożyć wniosek o przyznanie stypendium i /lub zasiłku szkolnego?

Stypendium i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

- rodzica ucznia

- dyrektora szkoły lub kolegium

- pełnoletniego ucznia

IV. Dochody uprawniające do przyznania stypendium i/lub zasiłku szkolnego:

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. jeżeli wniosek składany jest we wrześniu przedstawia się dochody rodziny za sierpień.
 2. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 3. Przy ustalaniu dochodu stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.). Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
 4. Do dochodu nie wlicza się:
  a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  b) zasiłku celowego;
  c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  d) wartości świadczenia w naturze;
  e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  f) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r.
  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
  g) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
  h) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 stycznia 2022 nie może być większa niż 600 zł na osobę w rodzinie.
  Przez „rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

V. Stypendium szkolne:

Miesięczna wysokość stypendium szkolonego nie może być niższa niż 99,20ł i wyższa niż 248 zł.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

        3.Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium  
        szkolnego składa się raz w roku.

       4.Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15 września  danego roku szkolnego  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr  10 w każdy poniedziałek, 
       środę, czwartek i piątek w godz. 7 ³ᴼ- 15³ᴼ oraz we wtorki w godz. od  8 ᴼᴼ do 16 ᴼᴼ, tel. 76 87 83 429.

       5. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po  upływie wskazanego wyżej terminu- w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić.

VI. Zasiłek szkolny:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. poważnej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci
  w rodzinie.
 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. Osoba występująca o zasiłek szkolny powinna przedstawić potwierdzenie zdarzenia losowego udokumentowanego przez instytucje do tego upoważnione np. zaświadczenie lekarza, akt zgonu.
 4. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 10 w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7 ³ᴼ- 15³ᴼ oraz we wtorki w godz. od 8 ᴼᴼ do 16 ᴼᴼ, tel. 76 87 83 429.

DRUKI DO POBRANIA:
-Wzór wniosku o  przyznanie stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3272

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-22 11:25:14aktualizacjaStypendia i zasiłki szkolne