Dodatek mieszkaniowy

29 czerwca 2021

Dodatki mieszkaniowe

I.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2021 ze zm.) w tym art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 11) oraz Uchwała nr 0007.XXX.258.2021 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

II. Kryteria ustawowe przyznawania dodatku mieszkaniowego

Od 1 lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych- zamieszkującym w tych lokalach;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy może przysługiwać też na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej.

WAŻNE: 

Od 1 lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

- domu pomocy społecznej;
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
- schronisku dla nieletnich;
- zakładzie poprawczym;
- zakładzie karnym;
- szkole, w tym szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

2. Dochód.

Od 1 lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

- jednoosobowym- 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku;

- wieloosobowym- 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Obecnie kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 5 662,53 zł.

Wnioskodawca do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dołącza ”deklarację o dochodach gospodarstwa domowego” za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

 Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3.Ostatnim kryterium uprawniającym do dodatku mieszkaniowego jest zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej w stosunku do liczby osób w nim zamieszkujących.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może być większa
niż powierzchnia określona ustawowo.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 1. a) 30%,
 2. b) albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni
  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:
 

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna, do obliczeń dodatku mieszkaniowego

 Powierzchnia normatywna +30%

Powierzchnia normatywna + 50%

1

osoba

35

m2

45,5

m2

52,5

m2

2

osoby

40

m2

52,0

m2

60,0

m2

3

osoby

45

m2

58,5

m2

67,5

m2

4

osoby

55

m2

71,5

m2

82,5

m2

5

osób

65

m2

84,5

m2

97,5

m2

6

osób

70

m2

91,0

m2

105,0

m2

7

osób

75

m2

97,5

m2

112,5

m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Od 1 lipca 2021 r. zmianie ulega art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którym normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

III. Jakie wydatki mieszkaniowe są przyjmowane  do wyliczenia dodatku mieszkaniowego?

Do wyliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego zgodnie z ustawą przyjmuje się następujące wydatki:

1.czynsz;

1a.koszty, o których mowa w art. 28 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

2.opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;

3.zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

4.odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

5.inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;

6.opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;

7.wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

Od 1 lipca 2021 r. zmianie ulega art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którym normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.


IV. Kryteria ustawowe przyznawania dodatku mieszkaniowego?

 1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przy ul. Bolesława Chrobrego 1, w pokoju nr 10 lub ze strony internetowej Ośrodka: www.mops.zlotoryja.pl
 2. Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy udać się do zarządcy budynku, który potwierdza tytuł prawny wnioskodawcy do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody oraz gazu.
 3. Wnioskodawca wypełnia deklarację dochodową za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku i załącza niezbędne dokumenty potwierdzające wykazane dochody.
 4. Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 10 w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7 ³ᴼ- 15³ᴼ oraz we wtorki w godz. od 8 ᴼᴼ do 16 ᴼᴼ, tel. 76 87 83 429.


V. Informacje dodatkowe

- Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

- Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt na zakup opału oraz całość dodatku mieszkaniowego do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.

- Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

- Jeżeli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny / zaległości obejmujące pełne dwa miesiące/ zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny, zawiadamia o tym organ przyznający dodatek mieszkaniowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia w/w zaległości. Wówczas organ wstrzymuje wypłatę dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. W przypadku, gdy zaległości te nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego, decyzja ta wygasa.

- Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

- Dokumenty, na podstawie których wnioskodawca wypełnił  deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.

- Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku  zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych, w których występowały zaległości w tych opłatach. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, na których spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.

Zgodnie z art. 8a.1. cytowanej ustawy- w przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-29
Data publikacji:2021-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4832

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-07-06 10:26:04aktualizacjaDodatek mieszkaniowy
2020-09-22 11:27:46aktualizacjaDodatek mieszkaniowy